• مهندس محمد شفیعی
  استاد فیزیک و علوم تجربی
 • مهندس وحید حسنعلی
  استاد فیزیک و علوم تجربی
 • مهندس محمد نوری
  استاد ریاضیات
 • مهندس شایان هوشیار
  استاد شیمی و علوم تجربی
 • خانم زهرا جعفرنیا
  استاد ریاضیات
 • مهندس آرمین فلاح عابد
  استاد علوم و ریاضی